بقعه شیخ طبرسی

جاذبه های گردشگری مشهد - ابوعلی فضل بن حسن بن فضل طبرسی , معروف به شیخ طبرسی از نامدارترین فقهای شیعه در سده پنجم و ششم هجری است که در فقه و حدیث , تفسیر, ادب , لغت و ریاضیات یگانه عصر خود بوده وی در جوزه علمیه مشهد نزد عالمان نامور به فراگیری علوم پرداخت و مدت 52 سال نیز در بیهق به تعلیم مشغول بود . نوشته اند شیخ طبرسی در شورش غزان به شهادت رسید و پیکرش را درگورستان فقلگاه مشهد به خاک سپردند .
از وی تالیفات زیادی از جمله تفسیر مجمع البیان برجای مانده است بنای مقبره این عالم بزرگ در کنار بست طبرسی قرار دارد .