جاذبه های گردشگری

در این مقاله قصد داریم چند تا از جاذبه های گرشگری شیراز را معرفی کنیم:

پاسارگاد
پاسارگاد در 70 کیلومتری جاده شیراز به اصفهان در دشت مرغاب قرار دارد .پاسارگاد نخستین پایتخت امپراتوری هخامنشی بود .این شهر توسط کوروش کبیر ساخته شد و تا اواخر حکومت هخامنشیان تاج گذاری پادشاهان این سلسله در این شهر انجام می شد.از مهمترین آثا رپاسارگاد مقبره کوروش ، کاخ ها و زندان سلیمان است این اثر ازبناهای ثبت شده در فهرست میراث جهانی به شمار می آید.

تخت جمشید
تخت جمشید پایتخت اولین امپراتوری جهانی یعنی هخامنشیان در ایران است .کار ساخت پارسه در زمان داریوش بزرگ ( 520 ق.م) آغاز شد و به وسیله دیگر شاهان هخامنشی کامل شد .
از مهمترین قسمت ها ی تخت جمشید دروازه ملل ، کاخ آپادانا ، کاخ صد ستون ، کاخ تچر ، کاخ هدیش و خزانه است .تخت جمشید با تمام زیبایی هایش در سال 321 ق.م توسط اسکندر مقدونی به آتش کشیده شد و اموال آن به تاراج رفت .این اثر بی نظیر امروزه د رفهرست آثار جهانی قرار دارد .

نقش پیروزی
ا ن نقش برجسته ادبود نبرد و پ روز اردش ر بن ان گذار سلسله ساسان (سده 2م) بر آخر ن پادشاه اشكان (اردوان 5) است كه بر فراز صخره‌ا در سمت راست رودخانه ف روزآباد حجار شده است. ا ن اثر اول ن نقش برجسته ساسان و بزرگتر ن نقش برجسته ا ران است.

نقش برجسته بهرام(سراب بهرام)
ا ن اثر در 9ك لومتر نورآباد فارس قرار دارد. در ا ن نقش، بهرام دوم(سده 5 م لاد ) در وسط و بزرگان ساسان در اطراف او ا ستاده اند. ا ن نقش برجسته 85/3 متر طول و 8/2 متر ارتفاع دارد.

بقعه ش خ وسف سروستان
ا ن بقعه در مركز شهر سروستان واقع شده و مشتمل بر دو چهارطاق و ستون ها سنگ است. ا ن بنا دو بقعه دارد كه متعلق به مقبره ش خ وسف سروستان به تار خ 680ه.ق/1262م و محمدبن حسن عل الب ضاو به تار خ 710ه.ق/1292م است.


قلعه دختر
در فاصله 6ك لومتر شهر كنون ف روزآباد، آثار قلعه‌ا بزرگ از سنگ و ساروج است كه بر فراز كوه ساخته شده و دارا تزئ نات گچ بر در داخل بنا م باشد.
ساختمان بنا ا ن قلعه مربوط به اردش ر اول بن انگذار سلسله ساسان (سده 3م) م باشد.

كاخ سروستان
كاخ سروستان در 9ك لومتر جنوب شرق شهر سروستان واقع شده است. ا ن بنا مربوط به دوره حكومت ساسان ان(سده 4م.) است. بنا شامل ك ا وان مركز و دو ا وان كوچكتر، تالار اصل و ... است. برخ آنرا ك كاخ شكار م دانند.

كاخ ف روزآباد(كاخ اردش ر)
ا ن بنا باستان در شمال غرب ف روزآباد واقع شده است. مصالح ا ن كاخ ساروج و سنگ لاش م باشد كه با روكش از گچ پوش ده شده است.
بنا ا ن كاخ مربوط به اردش ر اول بن انگذار سلسله ساسان (سده 3م) است.
به علت قرار گرفتن ا ن كاخ در كنار چشمه «قمپ آتشكده» آن را آتشكده فیروزآباد ن ز م نامند.

نقشهرستم
مجموعه نقشهرستم در 5/2ك لومتر تخت جمش د واقع شده و شامل آرامگاه‌ها پادشاه هخامنش (خشا ارشا، دار وش اول، دار وش دوم و اردش راول)(سده 5ق.م) و نقش برجسته ها دوره ساسان (سده6م) است. بنا مذهب كعبه زرتشت كه احتمالاً آتشكده دوره هخامنش م باشد نیز در این محوطه وجود دارد.

عمارت نص رالملك
مجموعه بناها «نص رالملك»‌ شامل مسجد، منزل، حمام، آب انبار و ... در شهر شیراز واقع شده است. ا ن بنا مربوط به «حاج م رزا حسن عل خان نص رالملك» حاكم فارس در زمان قاجار(سده 13ه.ق/ سده 19م‌) است.
گچ‌كار و آ نه‌كار عمده تر ن تزئ نات بنا را تشك ل م دهند.

ارگ کریمخانی
بنا ارگ در سال 1180ه.ق /1760م توسط كر مخان زند ساخته شده است. بلند د وار آجر ا ن ارگ، 12 متر و بلندا چهار برج آجر آن 15 متر است كه با نقش ها ساده و ز با تزئ ن شده است.
فضا داخل اتاقها ارگ با نقوش اسل م ، ترنج، گل و مرغ با رنگ ها مختلف و آب طلا نقاش شده است. ا ن بنا در شهر شیراز قرار دارد.

آتشكده پاسارگاد
در فاصله 1500 متری از كاخ اختصاصی كوروش , در قسمت شرقی دشت مرغاب دو تخته سنگ بزرگ سفید در مجاورت تپه كوتاه خاكی به فاسله 9 كیلومتر از یكدیگر قرار گرفته اند .این دو تخته سنگ را آتشگاه یا قربانگاه پاسارگاد می دانند.

آرامگاه شاه شجاع
شاه شجاع یکی از بزرگترین و شجاع ترین پادشاهان آل مظفر بوده است که در قرن هفتم چشم از جهان فرومی بندد و چون بعد از وی اختلاف بین جانشینان بوجود میاید وی را در محلی ساده و بدون هیچ تشریفاتی دفن می کنند ودر زمان زندیه فردی به نام میرزا محمد خان کرمانی که از نوادگان شاه شجاع بود با اجازه کریم خان زند در سال 1191 هجری قمری سنگ بزرگی بر قبر وی نهاد و باغچه ای در اطراف آن احداث کرد و این سنگ تاکنون باقی مانده است.آرامگاه دارای 4 ستون مورب است که گنبدی در بالای آن قرار دارد . سطح بیرونی گنبد به وسیله کاشی های تک رنگ نیلوفری تزئین شده است و در سطح داخلی گنبد با کاشی های هفت رنگ تصاویر گل و بوته ایجاد کرده و در چهار قسمت داخل گنبد مطالب و اشعابه خط نستعلیق نوشته اند . آرامگاه دارای محوطه ای کوچک با تعدادی درخت نارنج می باشد .