دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم در قبرس

‌تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌در قبرس
‌ تحصيل‌ دوره‌ ابتدايي‌ در كشور قبرس‌ از 6 سالگي‌ آغاز شده‌ و تحصيلات‌ به‌ دو مرحله‌ 6 ساله‌ ابتدايي‌ و دبيرستان‌ تقسيم‌ مي‌شود. در بخش‌ ترك‌ نشين‌ قبرس‌ كه‌ قسمت‌ كوچك‌تر اين‌ جزيره‌ را تشكيل‌ مي‌دهد، گاه‌ دوره‌ تحصيل‌ پيش‌ از دانشگاه‌ 11 سال‌ طول‌ مي‌كشد.

‌تحصيلات‌ دانشگاهي‌ در قبرس
‌ براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌ دولتي، امتحان‌ ورودي‌ اختصاصي‌ را خود دانشگاه‌ها برگزار مي‌كنند. دانشگاه‌ها و كالج‌هاي‌ خصوصي‌ شرايط‌ سهل‌تري‌ براي‌ پذيرش‌ دانشجو دارند.
تحصيل‌ در دانشگاه‌ها و كالج‌هاي‌ اين‌ كشور بر مبناي‌ نظام‌ واحدي‌ است‌ و در دوره‌ Master وPh.D. به‌ همراه‌ واحدهاي‌ تحصيلي، بايد پايان‌ نامه‌ پژوهشي‌ نيز ارايه‌ شود. وزارت‌ تحصيلات‌ عاليه‌ قبرس‌ توسط‌ شوراي ‌ SEKAP (تأييديه) وKYSATS كنترل‌ علمي‌ مراكز علمي‌ را انجام‌ مي‌دهد و تأييديه‌ صادر مي‌كند. بخش‌ يوناني‌ نشين‌ قبرس‌ تنها يك‌ دانشگاه‌ و چند كالج‌ بزرگ‌ و چندين‌ كالج‌ كوچك‌ دارد. بخش‌ ترك‌ نشين‌ قبرس‌ از لحاظ‌ سطح‌ زندگي‌ پايين‌تر است، اما با كمك‌هاي‌ دولت‌ تركيه‌ دانشگاه‌هاي‌ خوبي‌ راه‌انداخته است. دراين‌ بخش، دانشگاه‌ها ازYÖK (ازارت‌ آموزش‌ عالي‌ تركيه) تأييديه‌ دريافت‌ مي‌كنند. زبان‌ تحصيل‌ در دانشگاه‌هاي‌ اين‌ كشور )يوناني‌ نشين‌ و ترك‌ نشين( انگليسي‌ است‌ و تنها استثنا دانشگاه‌ قبرس‌ است‌ كه‌ زبان‌ رسمي‌ آن‌ يوناني‌ است (تور قبرس شمالی)

.‌دوره‌هاي‌ تحصيلي‌ در قبرس
‌. 1مدارك‌ تحصیلی : Certificate بیانگر تحصيل‌ در دانشگاه‌ بعد از اتمام‌ دوره‌ دبيرستان‌ است‌ كه‌ هدف‌ از آن‌ ارايه‌ آموزش‌هاي‌ لازم‌ به‌ افراد براي‌ حضور در جامعه‌ و انجام‌ كار است.
: Diploma . 2 شامل 2 سال تحصیل بعداز اتمام دوره دبیرستان است .
: Higher Diploma . 3 شامل 3 سال تحصیل بعد از اتمام دوره دبیرستان است .
4 . Bachelor : شامل 4 سال‌ تحصيل‌ بعد از اتمام‌ دوره‌ دبيرستان‌ است.
‌‌: Master .5 شامل‌ 2 سال‌ تحصيل‌ بعد از دوره‌Bachelor است.
: Ph.D. 6 شامل‌ 3 الي‌ 4 سال‌ تحصيل‌ بعد از اتمام‌ دوره Master است .


نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي قبرس شمالی با تاریخ شروع به تحصیل بعد از 01/01/2012 ‌

‌1. مدارك‌Bachelor صادره‌ از دانشگاه‌هاي‌ معرفي‌ شده، با حداقل 4 سال‌ تحصيل‌ حضوری و تمام وقت به‌ شرط‌ دارا بودن‌ ديپلم‌ 12 ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي با معدل کتبی حداقل 14 در رشته مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی، در صورت تشخیص کمیسیون پس‌ از بررسي‌ علمي‌ كه‌ شامل‌ آزمون‌ كتبي‌‌ است، "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شوند.

2. مداركaster ‌M صادره‌ از دانشگاه‌هاي‌ معرفي‌ شده‌، با حداقل‌ دو‌ سال‌ تحصيل‌ حضوری و تمام وقت، به‌ شرط‌ دارا بودن‌ مدرک کارشناسی معتبر با معدل حداقل 15 و مرتبط بودن رشته تحصیلی مقاطع دیپلم ، کارشناسی و کارشناسی ارشد، در صورت تشخیص کمیسیون پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی است، "كارشناسي ارشد" ارزشيابي‌ مي‌شوند.

‌3. مدارك (Ph.D.) صادره‌ از دانشگاه‌هاي‌ معرفي‌ شده‌، مشروط به انتشار حداقل یک مقاله كامل (Full Paper) در نشريات معتبر علمي‌ـ ‌پژوهشي، كه داراي نمايه (Index) بين المللي باشد، قابل بررسي و ارزشيابي است. ضمناً رساله دكتري بايد توسط شخص متقاضي (نه از طريق مترجم) نگاشته و ارائه شده باشد.

تبصره 3-1: مقاله بايد داراي شرايط ذيل باشد:
· در زمان تشكيل پرونده ارزشيابي به چاپ رسيده باشد (مقالات ارائه شده در كنفرانس ها ـ هرچند كه نمايه بين المللي داشته باشند ـ احصاء نمي شود).
· دانش آموخته مؤلف اصلي آن باشد .
· موضوع آن هم راستا با رساله دكتري باشد.

مقاله توسط حداقل دو عضو هيات علمي متخصص در رشته مربوط بررسي و تأليف آنها توسط متقاضي احراز خواهد شد.