شرایط مهاجرت به قبرس شمالی

با توجه به قوانین جدیدی که در ارتباط با مهاجرت در قبرس شمالی وضع شده است مهاجرت به این کشور تا حدودی شرایط بهتری رابرای دیگر اتباع ارائه میکند. ابتدا لازم به ذکر است که کشور قبرس دارای یک جمهوری مجزا میباشد جمهوری قبرس شمالی که کلیه افرادی که بمدت ۱سال با خرید ملک اقدام کنند میتوانند اقامت قبرس شمالی را دریافت نمایند و در طول این سال هرسال اقامت به صورت یکساله تمدید میشود و میتوانند حق تردد هم داشته باشند (تور قبرس شمالی)

اطلاعات عمومی برای گردشگران در قبرس

ساعات اداری / خرید
خدمات عمومی :
(۱۰شهریور تا ۹تیر)
دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه و جمعه ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰
پنج شنبه : ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ – ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰
(۱۰تیر تا ۹شهریور )
دوشنبه تا جمعه : ۷:۳۰ تا ۳۰: ۱۴
ساعات کار فروشگاهها
(۱۰آبان تا ۱۱فروردین)
دوشنبه, سه شنبه, پنج شنبه و جمعه : تا ۱۸:۰۰
چهارشنبه / شنبه : تا ۱۴:۰۰
۱۲فروردبن تا ۱۰خرداد ۲۴شهریور تا۹آبان
دوشنبه, سه شنبه, پنج شنبه و جمعه : تا ۱۹:۰۰
چهارشنبه / شنبه : تا ۱۴:۰۰
(۱۱خرداد تا ۲۳شهریور)
دوشنبه, سه شنبه, پنج شنبه و جمعه : تا ۱۹:۳۰ ,تعطیلی بعاز ظهر از ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰
چهارشنبه / شنبه : تا ۱۴:۰۰

ساعات کار ادارات
(۲۴شهریور تا ۱۰خرداد)
دوشنبه تا جمعه ۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ / ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰
( ۱۱خرداد تا ۲۳شهریور )
دوشنبه تا جمعه : ۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ / ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

ساعات کاربانکها
(۱۰شهریور تا ۱۰اردیبهشت)
دوشنبه : ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ / ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۴۵
سه شنبه تا جمعه : ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰
( ۱۱اردیبهشت تا ۹شهریور )
دوشنبه تا جمعه :۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰
شعبه های مرکزی بانکها در بعد ازظهرنیزبه توریستها خدمات ارائه میدهند