مشخصات عمومي کشور ترکيه

تور ترکیه - کشور ترکيه در نيمکره‌ي شمالي و نقطه‌ي تلاقي در قاره‌ي مهم آسيا و اروپا مکان‌يابي شده است. و همانطور که مي‌دانيم اين کشور در جنوب شرقي اروپا و غرب آسياي ميانه واقع شده است و بين مدار 35 درجه و َ50 دقيقه‌اي و 42 درجه و 6 دقيقه عرض شمالي و 35 درجه و 50 دقيقه‌اي 44 درجه و 48 دقيقه طول شرقي نصف‌النهار گرينويچ قرار گرفته است. موقعيت جغرافيايي ترکيه باعث شده است، حالت پلي بين دو قاره آسيا و اروپا باشد و اين کشور بوسيله‌ي گذرگاههاي سفر و دارد انل از اروپا جدا مي‌شود. ترکيه از معدود کشورهايي است که موقعيت ويژه‌ي ژئوپليتيکي آن موجب شده است که حداقل طي نيم قرن اخير يکي از عمده‌ترين عوامل اثربخشي و اهميت ترکيه براي قطب‌هاي قدرت جهاني و واگذاري نقش‌هاي مهم و کليدي به اين کشور در عرصه سياسي و سرنوشت‌ساز بودن نحوه‌ي عمل اين دولت در معادلات بين‌المللي شود. موقعيت ارتباطي و ترانزيتي، نقطه‌ي اتصال در قاره آسيا و اروپا تسلط ترکيه بر حوزه‌هاي درياي مديترانه و درياي اژه و درياي سياه و همچنين آبراهه‌هاي استراتژيکي بسفر و داردانل موقعيت و نقش ترکيه در جهان اسلام، قرار گرفتن ترکيه در مناطق بحراني قفقاز و آسياي مرکزي، اروپاي شرقي و خاورميانه، موقعيت هيدروپليتيک مناسب ترکيه از حيث در اختيار داشتن منابع آبي فراوان و تسلط بر رودخانه‌هاي پرآب منطقه، روابط شکننده اين کشور با همسايگان حوزه، عضويت در ناتو که کشور ترکيه را در منطقه و جهان از اهميت ويژه‌اي برخوردار ساخته است.
بطور كلي هر پديده‌اي در هر يك از دو قارة آسيا و اروپا به نحوي با تركيه و مسائل آن در ارتباط است. به لحاظ همين موقعيت اروپايي ـ آسيايي است كه رژيم حاكم بر آن برچگونگي سياست‌هاي اجرايي قدرتهاي جريان مؤثر است. و چه بسا حساسيت حفظ وضع موجود در تركيه عامل در تعادل قوا محسوب مي‌شود. در مورد موقعيت ژئوپليتيكي و استراتژيكي كشور تركيه مي‌توان گفت كه اين كشور با عضويت در ناتو نزد اروپائيان و سياستمداران آمريكايي از موقعيت خاصي برخوردار است، كه با خاتمه‌ي جنگ سرد و عادي شدن روابط بين دو قدرت بزرگ و بي‌انگيزه بودن پيمان ناتو چنين تصور مي‌شود كه تركيه اهميت گذشته‌ي خود را از دست داده است. اما موقعيت ژئوپليتيكي تركيه كه بلافاصله پس از جنگ سرد به شدت از اهميت گذشته‌ي آن كاسته شده بود با تجاوز عراق به خاك كويت و تشكيل نيروهاي اعتلاف در پي آن و همچنين با پيدايش جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته و طرح مسائل امنيت حوزة درياي سياه و مديترانه بيش از پيش اهميت يافته است.