تاریخچه فرانسه در تور فرانسه

تور فرانسه- فرانسه از دوران نوسنگی قابل سکونت بوده است. این کشور غنی از غارهایی است که به عنوان مسکن استفاده میشود. معابد بسیاری با نقاشی های به جا مانده از دوران امپراطوری روم در این کشور وجود دارد. قرن شانزدهم ، پایان نظام فئودالی و طرح فرانسه به عنوان یک کشور مدرن است.
انقلاب کبیر فرانسه در قرن هفدهم ، آغاز تمدن نوین در این کشور بوده است. فرانسه در جنگ های جهانی از آسیب مصون نبوده است. با این حال توانست مناطقی نظیر لورن را از هیتلر بازپس گیرد.
فرهنگ و زبان فرانسوی ها ، نفوذ ویژه ای در طول تاریخ داشته است و.چنان چه که در زمان لویی چهاردهم ، زبان فرانسوی زبان رسمی دادگاه ها اعلام شد و فرهنگ آن ها به سراسر اروپا صادر شد.هم اکنون نیز فرانسه به عنوان یکی از پیشرفته ترین کشورهای اروپایی شناخته شده است و امنیت این کشور در کنار آزادی تام مردم ، مهاجران زیادی را به این کشور کشانده است.